Jednym z obowiązków pracodawcy jest realizacja wypłaty tego specyficznego rodzaju dodatkowego świadczenia, jakim jest odprawa emerytalna. Co to jest jednak za świadczenie, kto może je otrzymać i jakie są związane z nim kwoty?

Odprawa emerytalna, zwana również przedemerytalną, to jednorazowy finansowy bonus przysługujący pracownikowi w momencie przejścia na emeryturę lub rozwiązania stosunku pracy z powodu spełnienia warunków uprawniających do emerytury. Służy ona jako forma rekompensaty za lata poświęcone na rozwój firmy i wynagrodzenia za ciężką pracę.

Zgodnie z Kodeksem pracy, kwota tej jednorazowej wypłaty ustalana jest przez pracodawcę i nie może być niższa niż miesięczne wynagrodzenie pracownika. Mimo że nie ma ściśle określonej górnej granicy tej kwoty, bardzo często zasady wypłat odpraw emerytalnych są różne w zależności od miejsca pracy. Na przykład, odprawa emerytalna w prywatnej firmie może przekraczać wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Pracodawca jest zobligowany do wypłacenia odprawy emerytalnej każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Co istotne, prawo do odprawy jest jednorazowe – jeżeli pracownik otrzymał już odprawę emerytalną, nie może ona zostać mu przyznana ponownie przez tego samego pracodawcę. Niemniej jednak, jeśli pracownik pełni obowiązki na kilku stanowiskach, ma prawo do otrzymania odprawy za każde z nich.

Odprawa emerytalna powinna być wypłacona przez pracodawcę w dniu zakończenia stosunku pracy. Jeżeli jednak pracodawca opóźnia się z jej wypłatą, może to skutkować nałożeniem na niego grzywny w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł.